Tilbake til Gjesteinnlegg

Derfor er OPP-dagen viktig

Etter over 30 år i bransjen har jeg sett meg lei på at ikke flere kvinner representeres i toppledelse og styrer, sier daglig leder i Mediebyråforeningen, Merete Mandt Larsen. Denne høsten tar hun grep.

-Jeg mener det er en selvfølge at kvinner og menn behandles likt, vurderes likt og har like muligheter som menn, men for å få dette til må det jobbes mer bevisst og strukturert på området. Jeg håper og tror at vi vil kunne bidra til dette nå.

Inviterer til OPP-tur

Sammen med en arbeidsgruppe bestående av Malin Maarud (Group M), Anine Iversen (Futatsu Industries), Mari Anvik Berg (Marvelous/IUM) og Heidi Clason (OMD), har hun siden høsten 2018 jobbet med et prosjekt  som omfatter en kvinnesatsning for medlemmene. Resultatet heter «OPP» og skal være kommunikasjonsbransjens tydeligste stemme og arena for kvinner.

-Som de fleste andre bransjer kan også mediebyråene bli flinkere til å løfte kvinner opp og frem. Vi er ikke blant de dårligste i klassen, men vi er heller ikke blant de beste. Noen av medlemmene jobber mer aktivt og systematisk på området enn andre, men som bransje bør vi uansett stå samlet og sørge for å bli enda bedre, mener hun.

Det er ingen hvilken som helst OPP-tur det legges ut på denne høsten. Det er en OPP-tur for og med kvinner, en OPP-tur med tydelige og sterke kvinnelige stemmer, og en arena og et konsept for å realisere viktige målsettinger for kvinner.

-Vi ønsker å styrke kvinners posisjon i bransjen ved å legge til rette for kurs og utvikling, blant annet innen teknologi. OPP skal løfte og oppmuntre kvinner til å ta den plassen de fortjener og skal skape kjønnsmessig likevekt i lønn, ledelse og talerstoler i bransjen, sier Mandt Larsen.

Flere kvinnelige forbilder på scenen

Den 8. oktober er det duket for OPP-premiere på Vika kino. Da arrangeres OPP-dagen, der målet er å inspirere gjennom faglig interessante foredrag, fra kvinner (og noen menn!) både utenfor og internt i mediebyråene, og bransjen for øvrig. På scenen står blant annet andre Kristin Skogen Lund, Astrid Undheim, Anne Grethe Solberg og Geir Lippestad.

-Vi trenger denne dagen for å bevisstgjøre bransjen og sette fokus på tematikken. Når man blir inspirert og skjønner viktigheten av de temaene som løftes, tror jeg mange vil ønske og prøve å gjennomføre dette i sin egen bedrift. Det er alltid enklere når man mottar tips og hører andres erfaring, enn å finne opp hjulet selv. Ved å løfte kvinner opp på scenen og talerstolen, får vi dessuten flere kvinnelige forbilder, og det trenger vi.

Byråer i balanse

Merete Mandt Larsen synes det virker som at flere bransjer har tatt tak i utfordringene rundt ujevn kjønnsbalanse etter #metoo, men mener at det fortsatt er en lang vei å gå.

-Vi mangler et fullstendig statistikkgrunnlag for kjønnsfordeling i mediebyråbransjen, men vi vet likevel mye. Vi vet at bransjen har en liten overrepresentasjon av menn totalt sett. Samtidig ser vi at kvinner er underrepresenterte i stillinger på leder- og mellomledernivå, men også innenfor teknologi. Her har vi en jobb å gjøre, og noen byråer og selskaper har allerede tatt grep for å tvinge frem endringer. DNB har for eksempel gått ut med at de som skal samarbeide med dem, må kunne vise til at de har en kjønnsmessig balanse og at de har fokus på området, sier Mandt Larsen.

Hun tror kjønnsbalanse kun kan oppnås gjennom å systematisk jobbe med dette og aldri tro at man er ferdig, selv om man har oppnådd definerte mål.

-Dette er en «never ending story». For å løse krevende kommunikasjonsoppgaver for våre kunder, og oppnå de mål som settes, bør vi være godt balanserte i forhold til kvinner og menn, enten det handler om ledelse, strategi eller kreativitet. Med OPP tar vi kvinne-utfordringen  – sammen med «gutta»  – og ikke mot dem. Men akkurat nå er det kvinnene det gjelder – nå er det kvinnene som skal opp og frem.

 

Bente Klemetsdal, EVP Sales & Marketing i Aller Media.

Hva er bakgrunnen for ditt engasjement for OPP-dagen? 

-OPP-dagen er et godt initiativ for å sette søkelys på å skape attraktive muligheter innen byråbransjen, med spesielt fokus på kvinner. Det er alltid viktig i alle bransjer å skape gode muligheter for alle, skape arenaer for å diskutere hva som kan gjøres og ikke minst sammen se på hva som har fungert andre steder.

Hvordan er ståa når det gjelder kjønnsbalanse i byråverden i dag – og hvordan burde det være? 

-Byråverden har, som flere andre bransjer, behov for å skape et bredere rom hvor også kvinner løftes frem. Nettopp ved å løfte kvinner og vise mulighetene, skaper man muligheter for andre. Det er jo noen veldig gode ambassadører for dette i byråbransjen, blant annet Maria Aas-Eng. Å skape et mer likestilt arbeidsmiljø starter ofte fra toppen.

Hvordan kan vi få kvinner opp og frem i mediebyrå-bransjen? 

-Systematisk arbeid, samt stille krav om deltakelse og utfordre på ansvar.

 

Astrid Undheim, Leder for AI i Telenor

Hva er bakgrunnen for ditt engasjement for OPP-dagen? 

-Jeg ble kontaktet av Merete Mandt Larsen, og syntes hennes visjon rundt fokus på kvinner og teknologi i mediebyråene var veldig inspirerende. Generelt så brenner jeg for kvinner og teknologi, og ønsker meg mange flere jenter til teknologistudier og kvinner til teknologi jobber. Jeg støtter tiltak hvor jeg kan være med å bidra til oppmerksomhet rundt dette, og kanskje være en rollemodell for noen unge kvinner der ute. Jeg tror spesielt at det er viktig å vise mange ulike typer kvinnelige rollemodeller innenfor teknologi.

Hvordan er ståa når det gjelder kjønnsbalanse i byråverden i dag – og hvordan burde det være? 

-Siden jeg ikke jobber i byråverden selv, har jeg ikke inngående kjennskap til status på kjønnsbalanse. Jeg vil likevel si at siden mediebyråene står midt i en stor teknologiendring med et mye mer data-drevet annonsemarked, så vil de ha behov for mer teknologikompetanse fremover. Ekspertise rundt datahåndtering og maskinlæring blir mer og mer viktig, og da blir det spesielt viktig å ha fokus på hvordan man kan rekruttere og holde på kvinnelige teknologer.

Hvordan kan vi få kvinner opp og frem i mediebyrå-bransjen? 

-Jeg tror det er viktig med gode rollemodeller, også må man jobbe langsiktig med hele rekrutteringsløpet: 1) gjøre seg kjent blant studenter og nyutdannede, 2) rekrutteringsprosessen og hvordan man fremstår på websider  og i andre kanaler for å tiltrekke seg kvinnelige talenter, 3) lage gode team der talenter kan utvikle seg uavhengig av kjønn.

 

Geir Lippestad, leder og advokat i advokatfirmaet Lippestad

Hva er bakgrunnen for ditt engasjement for OPP-dagen? 

-OPP-dagen retter søkelyset på viktigheten av en god kjønnsbalanse i byråverden, og mitt engasjement ligger i å synliggjøre verdien av mangfold.

Hvordan er ståa når det gjelder kjønnsbalanse i byråverden i dag – og hvordan burde det være?

-Byråverden er en mannsdominert bransje. Alle selskaper nyter godt av en god kjønnsbalanse.

Hvordan kan vi få kvinner opp og frem i mediebyrå-bransjen?

-Ved å jobbe med holdninger og kultur, samt å se verdien av at byråverdenens ansatte gjenspeiler det samfunnet som byråene opererer i.

 

OPP-dagen avholdes 8. oktober, du kan melde deg på her