Om oss

Mediebyråforeningen er en uavhengig og åpen forening som jobber for å styrke mediebyråenes posisjon, utvikling og faglige kvalitet i Norge.

Mediebyråforeningen ble formelt etablert i 2011 og har i dag 10 mediebyråer som medlemmer av de 14 mediebyråene som eksisterer i dag. Før Mediebyråforeningen ble etablert, var mye av arbeidet foreningen gjør i dag, dugnadsbasert og avhengig av enkeltpersoner og ildsjeler. Etter hvert så man at man hadde behov for en forening som kunne ivareta mediebyråenes interesser og være et talerør for bransjen. Mediebyråforeningen ble derfor etablert, ett styre ble valgt og en daglig leder ble ansatt.

I løpet av disse årene har Mediebyråforeningen utviklet flere ansvarsområder.
  • MBF sender ut Mediebarometeret hver mnd. Det er en rapport over mediebyråenes netto omsetning pr kanal og beskriver utviklingen av den enkelte kanal og kanalens markedsandel
  • I samarbeide med Mediaforum, arrangerer vi kurs i mediestrategi, rettet mot ansatte i mediebyråer, medier, reklamebyråer og for annonsør. Hittil har over 100 personer gjennomført kurset.
  • Vært år i september gjennomfører og arrangerer vi Mediebyrådagen – som er en fagdag, der vi ønsker å belyse aktuelle saker og temaer som berører bransjen og vi som jobber i den – enten man jobber som annonsør, i medie,-PR,-reklamebyrå eller i et mediehus.
  •  Under Cannes Lions i juni arrangeres også konkurransen ”Young Media Lions”, som  har til hensikt å få vist frem og utfordre de skarpeste unge talentene i mediebyråene. Young Media Lions er en internasjonal konkurranse, hvor vi søker om å få en plass til et team som skal representere Norge i Cannes. Teamene blir valgt ut i nasjonale konkurranser hvor landets mediebyråer kan sende sine utvalgte kandidater. I Norge er det CAPA Kinoreklame AS (representant for Cannes Lions i Norge), i samarbeid med Mediebyråforeningen, som arrangerer den nasjonale konkurransen og til slutt velger ut representanter ved hjelp av en jury.

Mediebyråforeningens økonomi er basert på at alle medlemsbyråene betaler en kontingent, samt en medlemsavgift som beregnes ut i fra byråets omsetning.

Mediebyråforeningens viktigste oppgaver er å fremme og synliggjøre mediebyråenes faglige kompetanse, etiske standard og den verdiskapningen mediebyråene bidrar med for sine oppdragsgivere som er primært annonsører. Mediebyråforeningen jobber også for å sikre like konkurransevilkår og å ivareta medlemmenes interesser overfor media, myndigheter og andre samfunnsaktører

Etiske Retningslinjer

Våre etiske retningslinjer skal være et verktøy for adferden og kulturen i våre medlemmers virksomheter. Vi har lagt vekt på at retningslinjene skal være enkle å forstå og sette seg inn i, og relevante for alle medarbeidere i bransjen. Retningslinjene bør være integrert i rammeavtaler med oppdragsgivere.

Integritet

Medlemmene skal drive sin virksomhet på en måte som ikke skaper tvil om selskapets integritet.

Etikk

Medlemmene skal drive sin virksomhet med høy etisk standard og forretningsmoral.

Objektivitet

Alle oppdrag skal utføres med sikte på å maksimere oppdragsgivers nytte uavhengig av hva som er best for egen virksomhet.

Seriøsitet

Medlemmene skal behandle alle medieleverandører og mediekanaler seriøst og med respekt.

Kompetanse

Medlemmene plikter å ha kunnskap om, og tilgang til, relevant og oppdatert kunnskap innenfor alle / sine mediekanaler.

Forretningsskikk

Medlemmene, som også er konkurrenter, skal ikke gjøre avtaler seg i mellom i forhold til konkurransevilkår som gjelder i bransjen.

Lovverk

Medlemmene skal drive sin virksomhet forenelig med norsk lov og ha kunnskap om lover som er relevant i forhold til bransjen.

Omdømme

Medlemmene og deres medarbeidere skal opptre på en seriøs måte som skaper troverdighet, og som ikke skader bransjens omdømme.

 

Mediebyråforeningen takker alle medlemmene for sine bidrag til innholdet og prosessen med å få ny hjemmeside på plass