Om oss

Mediebyråforeningen er en uavhengig og åpen forening som jobber for å styrke mediebyråenes posisjon, utvikling og faglige kvalitet i Norge.

VÅR VISJON: Mediebyråforeningen skal være en anerkjent og aktiv bransjeaktør som har til formål å styrke mediebyråenes posisjon og omdømme, og bidra til attraktiv, aktuell og bærekraftig bransjeutvikling

Mediebyråforeningens viktigste oppgaver er å fremme og synliggjøre mediebyråenes faglige kompetanse, etiske standard og den verdiskapningen mediebyråene bidrar med for sine oppdragsgivere. Mediebyråforeningen jobber for å sikre like konkurransevilkår og å ivareta medlemmenes interesser overfor media, myndigheter og andre samfunnsaktører. Mediebyråforeningen skal være en pådriver for felles agenda, som styrker og utvikler bransjen, hvor det ikke er konflikt med byråenes konkurransevilkår.

Mediebyråforeningen ble formelt etablert i 2011 og har i dag 8 mediebyråer som medlemmer. 

Våre oppgaver er 

  • Å være en aktiv og synlig aktør som engasjerer seg i relevante og dagsaktuelle tema i bransjens offentlige rom
  • Å fremme mediebyråenes faglige kompetanse gjennom kurs og seminarer for ansatte i mediebyråer, annonsører og medier
  • Å arbeide for å fremme samarbeid og skape engasjement for å samle en større del av bransjen til dugnad rundt relevante problemstillinger
  • Å jobbe for å fremme mediebyråene som en attraktiv arbeidsplass for å attrahere unge talenter

I tillegg har Mediebyråforeningen ansvar for Mediebarometeret. Dette er en månedlig rapport over mediebyråenes netto omsetning per kanal, og som beskriver utviklingen av den enkelte kanal og markedsandel

Mediebyråforeningens økonomi er basert på at alle medlemsbyråene betaler en kontingent, samt en medlemsavgift som beregnes ut i fra byråets omsetning.

Foreningen ledes av Kristin Brimi. Hun har mange års erfaring fra mediebyrå, både som fagleder og byråleder. I tillegg til å være faglig engasjert er Kristin er opptatt av verdidrevet arbeid og har i flere år hatt fokus på mangfold og bærekraft.

Kristin tiltrådte Mediebyråforeningen 1. januar 2022.