Utendørs

Det norske utendørsmarkedet domineres av to aktører, Clear Channel og JCDecaux. I annonsemarkedet representerer utendørsreklame en andel på 5,9% pr desember 2017.

Mens TV selger seere og avis selger lesere, selger utendørsmediet antall mennesker som eksponeres for sine flater. Det betyr at en viktig informasjonskilde for utendørsmediet er folks reise- og aktivitetsvaner. Det gjelder både kjøring med personbil og reiser med kollektivtransport. Det blir derfor viktig å utnytte transportknutepunkter som busstasjoner, jernbanestasjoner og flyplasser. JCDecaux og Clear Channel samarbeider om dekningstall for utendørsmediekanalen gjennom Outdoor Impact og verktøyet CAFAS.

Distribusjonsegenskaper

Utendørsreklame er et frekvensmedium men har også mulighet til å gi høy dekning og mulighet for dominans i bybildet i perioder. Fordi de fleste reklamebærerne er konsentrert i byområder, er det visse geografiske hull som begrenser dekningen. Men, det gir også muligheter for geografisk tilpasning hvis man vil nå visse geografiske målgruppesegmenter.  Målgruppesegmentering utover det geografiske er begrenset men aktørene arbeider også med nettverk som har tyngdepunkt feks rundt kjøpesentre og flyplass.

Presentasjonsegenskaper

Utendørsmediet har først og fremst vært distribusjon av trykte plakater, men en stadig økende andel av skjermene er digitale, og nærmere 50% anslås å være digitale eksponeringer i 2018. En utendørsbærer eksponerer budskapet i kort tid, sett i forhold til andre mediekanaler, og blir sett, lest og forstått i løpet av sekunder. Dette setter krav til at den har enkel dramatisering og god lesbarhet. Utendørsreklame har derfor en naturlig begrensning i evnen til å kommunisere kompliserte budskap. Et unntak som bekrefter regelen er innvendige plakater på kollektive transportmidler og. Disse gir mulighet for lang lesetid og høyere involvering, og dermed muligheter for mer informasjon om produktfordeler el. En annen måte å oppnå høyere stoppeffekt og dermed prosessering hos kundene, er å benytte ulike kreative og innovative formater som inkluderer duft, lyd, lys, bevegelse, kulisser og spesialinstallasjoner med effekter som 3D og augmented reality.

Situasjonsegenskaper

Lesetid og lesested varierer sterkt for utendørsreklame, og situasjonen for eksponering varierer også mye, men som regel er eksponeringen kortvarig og involveringen lav. Publikums forhold til utendørsreklame er også todelt, fra at den oppfattes som påtrengende til at den er lett å unngå hvis ønskelig. Tall fra SIFO (Lavik og Slettemås 2006) viser at kun 17 % synes utendørsreklame er irriterende. Det er også stor forskjell på miljøene for annonsebærerne, og nivå av annet støy i nærheten. Det er blitt vanlig å plassere annonsebærere ved handlesituasjoner for å komme så nære som mulig kjøpstidspunktet.

Pris

Produksjonskostnader varierer mye, enten det er trykkekostnader eller ulike priser for mer kostbare teknologiske løsninger eller særdeles ettertraktede plasseringer i bybildet. Det er også store variasjoner fordi den avhenger av antall bærere man ønsker og dekningen i distribusjonsområdet.

Utendørsreklamens rolle i medieplanen

Utendørsmediet gjør seg godt til å bygge oppmerksomhet og kjennskap, og kan kombineres med andre type utendørsaktiviteter som markedsplasser, viral eller opplevelsesbasert markedsføring. I tillegg brukes utendørs av flere aktører for å taktisk drive trafikk til butikk.

Mediemålgruppe

Utendørsundersøkelsen inneholder et sett av forhåndsdefinerte målgrupper, som primært er demografiske variabler og informasjon om handle- og reisemønstre, i tillegg til tid brukt på andre medier. Utendørs kan bidra til å treffe hele målgruppen eller segmentert, for eksempel i utvalgte geografiske nedslagsfelt.

Mediemål

Man bør også for utendørs bestemme et nivå for effektiv frekvens, og dette nivået kan variere fra kampanje til kampanje basert på blant annet målsetninger, målgrupper, konkurrentaktivitet, hvilke andre kanaler som er inkludert i kampanjen etc.

Valg av utendørsserier

Når man skal planlegge en utendørskampanje må man oftest velge fra forhåndsdefinerte serier satt sammen av utendørsselskapene. For mer informasjon om produkter og priser hos de to viktigste aktørene, se deres hjemmesider på JCDecaux eller Clear Channel

Reklame på flytogets skjermer når hovedsakelig målgruppene B2B og premium B2C, og håndteres av selskapet Flytoget Media.

Du finner mer informasjon om alle de ulike mediekanalene under fanen «medier» i menyen.