Mediebyråforeningen

Vår visjon

Mediebyråforeningen skal være en anerkjent og aktiv bransjeaktør som har til formål å styrke mediebyråenes posisjon og omdømme, og bidra til attraktiv, aktuell og bærekraftig bransjeutvikling

Mediebyråforeningens viktigste oppgaver er å fremme og synliggjøre mediebyråenes faglige kompetanse, etiske standard og den verdiskapningen mediebyråene bidrar med for sine oppdragsgivere. Mediebyråforeningen jobber for å sikre like konkurransevilkår og å ivareta medlemmenes interesser overfor media, myndigheter og andre samfunnsaktører. Mediebyråforeningen skal være en pådriver for felles agenda, som styrker og utvikler bransjen, hvor det ikke er konflikt med byråenes konkurransevilkår.

Mediebyråforeningen ble formelt etablert i 2011 og har i dag 11 mediebyråer som medlemmer og representerer dermed over 700 bransjeansatte gjennom medlemsbyråene.

Våre oppgaver er å

  • Være en aktiv og synlig aktør som engasjerer seg i relevante og dagsaktuelle tema i bransjens offentlige rom
  • Fremme mediebyråenes faglige kompetanse gjennom kurs og seminarer for ansatte i mediebyråer, annonsører og medier
  • Arbeide for å fremme samarbeid og skape engasjement for å samle en større del av bransjen til dugnad rundt relevante problemstillinger
  • Jobbe for å fremme mediebyråene som en attraktiv arbeidsplass for å attrahere unge talenter
  • I tillegg har Mediebyråforeningen ansvar for Mediebarometeret. Dette er en månedlig rapport over mediebyråenes netto omsetning per kanal, og som beskriver utviklingen av den enkelte kanal og markedsandel

Mediebyråforeningens økonomi er basert på at alle medlemsbyråene betaler en kontingent, samt en medlemsavgift som beregnes ut i fra byråets omsetning.

Krav til medlemmer

Et mediebyrå har som hovedbeskjeftigelse å tilby objektiv, strategisk medierådgivning, planlegging, optimalisering, dokumentasjon, kjøp og formidling av reklame og andre betalte kommunikasjonsløsninger, i ulike medier. Mediebyrået må kunne tilby tjenester i et fullstendig økosystem, være seg digitalt og/eller offline.

Mediebyrået må tilfredsstille følgende krav:

  • Rapportere omsetning i henhold til foreningens til enhver tid gjeldene inndeling av mediegrupper/kanaler
  • Følge foreningens til enhver tid gjeldende bransjestandarder
  • Bidra til utvikling av statistikk og rapporter, som kommer bransjen til gode
  • Ha aksept hos medieleverandørene som kredittverdig og kvalifisert til å motta godtgjørelser
  • Arbeide for foreningens målsettinger og følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og etiske retningslinjer for foreningen

Kriterier for medlemskap

Være et selvstendig rettssubjekt, eller en etablert merkevare/brand under et selvstendig rettssubjekt registrert i det norske firmaregisteret (som eget selvstendig selskap), og derigjennom følge norsk lov.

Verken direkte eller indirekte, være eiet av mediebedrifter eller enkeltpersoner med direkte tilknytning til slike.

Medlemskap løper pr. kalenderår, og fornyes automatisk ved hvert årsskifte. De til enhver tid gjeldende avgifter skal betales innen forfall.

Søknad om medlemskap sendes skriftlig til daglig leder. Søknaden skal behandles og godkjennes i foreningens styre. Styrets beslutning kan ikke påklages.

Utmeldelse skjer skriftlig med minimum fire (4) måneders varsel innen årsslutt. Ved oppsigelse med kortere frist varer medlemskapet ut det derpå følgende kalenderåret.